OPĆI UVJETI POSLOVANJA (dalje u tekstu: Uvjeti)

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

De Tempore d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 (dalje u tekstu: „De Tempore“ ili „Društvo“).

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod:

MBS: 080442561

OIB: 96983118268

PDV ID: HR 96983118268

Osobe ovlaštene za zastupanje: Azra Ana Malić, direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Temeljni kapital HRK 20.000,00 / u cijelosti uplaćen u novcu

Račun Društva otvoren kod Privredna Banka Zagreb, IBAN: HR31 23400091110243338, SWIFT: PBZGHR2X

Adresa elektroničke pošte (korisničke): detempore@detempore.hr, marketing@detempore.hr

Info telefon: 01 59 999 40

Radno vrijeme službe za korisnike 9:00 – 16:00 sati, Ponedjeljak-Petak

UVODNE ODREDBE

Putem Mrežne stranice www.dev.crystalvision.com.hr objavljuje ove Uvjete te upućuje Korisnike da se obvezno upoznaju s istima prije korištenja Mrežne stranice, a u svrhu dobivanja informacija i/ili kupnje pojedinih proizvoda oglašenih na istoj. Pristupanjem Mrežnoj stranice ili korištenjem usluge online kupovine proizvoda smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima, da ih u cijelosti razumiju te ih u cijelosti prihvaćaju. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima ili su mlađi od 16 godine www.dev.crystalvision.com.hr ih upućuje da ne koriste Mrežnu stranicu.

Ovi Uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019; u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19; u daljnjem tekstu: „Zakon o elektroničkoj trgovini“), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: „Zakon o obveznim odnosima“) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014, 32/19; u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovini“) te za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe predmetnih zakona.

U smislu ovih Uvjete pojedini pojmovi i definicije imaju niže navedeno značenje osim ukoliko nije drugačije određeno.

Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa Mrežnoj stranici i/ili se koristi uslugom online kupovine te obuhvaća Potrošače i Posjetitelje Mrežne stranice.

U smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Potrošač može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa Mrežnoj stranici bez prethodne registracije.

Trgovac je društvo DE TEMPORE d.o.o. Zagreb 10000, Ulica grada Vukovara 284.

Mrežna stranica je www.dev.crystalvision.com.hr

Prigovor u smislu Zakona o zaštiti potrošača znači pisani prigovor potrošača to jest – prigovor kojeg potrošač upućuje trgovcu  na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu.

Sredstva daljinske komunikacije u smislu Zakona o zaštiti potrošača su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

Ugovor na daljinu je, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

OPĆE ODREDBE

DE TEMPORE je trgovačko društvo koje se uz svoju osnovnu djelatnost između ostalog bavi pružanjem usluga informacijskog društva putem svoje Mrežne stranice.

Usluga informacijskog društva je, u smislu Zakona o elektroničkoj trgovini, usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na Internetu, reklamiranje putem Interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika.

Korisnik je suglasan da koristi Mrežnu stranicu na vlastitu odgovornost tako da DE TEMPORE D.O.O. ne jamči za posljedice koje mogu nastati korištenjem Mrežne stranice ili za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, proizvoda ili usluge. Pravo korištenja Mrežne stranice se ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke i/ili pravne osobe niti je Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke i/ili pravne osobe. Ukoliko Korisnik dostavi podatke trećih osoba, bit će odgovoran za njihovo obavještavanje i pribavljanje njihovog pristanka za dostavu takvih podataka u odgovarajuće svrhe. Bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bude uzrokovano na Mrežnoj stranici za www.dev.crystalvision.com.hr ili bilo kojoj trećoj osobi putem komuniciranja netočnih, pogrešnih ili nepotpunih podataka na registracijskim formularima će biti isključiva odgovornost Korisnika.

DE TEMPORE nije odgovoran za radnje trećih osoba.

Korisnik prihvaća da može doći do prekida usluga iz razloga koji su izvan kontrole DE TEMPORE te prihvaća da DE TEMPORE nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka.

DE TEMPORE ima pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju odredbu ovih Uvjeta. Korištenje Mrežne stranice nakon objave izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja na istoj podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Mrežna stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom i srodnim pravima  uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, softver, fotografije, kao i cijeli sadržaj Mrežne stranice. Korisnik ne smije kopirati, distribuirati, povezivati, mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično.

Svi sadržaji objavljeni na ovim web stranicama, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logo), ikone, slike, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, računalni programi i ostali sadržaj koji nije naveden, a objavljen je na ovim stranicama, vlasništvo su firme DE TEMPORE d.o.o. ili partnera koji su nas za korištnje istih ovlastili, te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena.

DE TEMPORE ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štete koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja Mrežne stranice uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete.

DE TEMPORE  ne jamči, niti preuzima bilo kakav oblik odgovornosti, da su ova Mrežna stranica, njegovi poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane DE TEMPORE nezaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama.

Uz prethodno navedeno, DE TEMPORE neće biti odgovoran, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke informacija koje se nalaze na ovoj Mrežnoj stranici, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

Korisnici mogu slati komentare, sugestije, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa te bilo kakav oblik SPAM-iranja. Trgovac zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

Korisnik  potvrđuje da komentari, sugestije, ideje, pitanja i druge informacije  objavljene na Mrežnoj stranici, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici DE TEMPORE mogu nadzirati opisane komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja.

DE TEMPORE zadržava pravo ukinuti korisnički račun Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje DE TEMPORE  prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem na adresu elektroničke pošte detempore@detempore.hr, DE TEMPORE  će poslati pismeni odgovor e-mailom u zakonskom roku.

DE TEMPORE je registrirani žig DE TEMPORE te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Crystal Vision je registrirani žig De Tempore d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

CIJENA

Prodavatelj se obvezuje vidljivo i čitko istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane maloprodajne cijene proizvoda su izražene su u Eurima – EUR, s uključenim porezom na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: „PDV“).

U cijenu nisu uračunati troškovi dostave koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja artikala.

Trgovac nastoji dati što točniji opis i sliku proizvoda. Trgovac ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode. Slike služe za najbližu moguću vizualizaciju naručenog proizvoda.

Trgovac zadržava pravo da pojedine narudžbe ne procesuira. Trgovac ne preuzima odgovornost bezuvijetne isporuke naručenog proizvoda obzirom da se stanje zaliha sustavno mijenja iz trenutka u trenutak pa postoji mogućnost da tgovac ne procesuira zaprimljenu narudžbu kupca. U takvom slučaju trgovac će kontaktirati naručitelja (kupca) i dogovoriti neku od mogućih opcija poput: ponuditi alternativni proizvod, ponuditi adekvatan novi vremenski rok za isporuku proizvoda ukoliko se naručeni proizvod može naručiti od strane proizvođača, ili izvršiti storno narudžbe ukoliko kupac ne želi niti jedno od ponuđenih alternativnih riješenja.

DOSTAVA I ROK ISPORUKE

Prodavatelj, u dogovoru s kupcem, robu šalje dostavnom službom koja nije u organizaciji prodavatelja.

Rok isporuke: 3 do 5 radnih dana.

Kupac od kurirske službe GLS na dan dostave prima obavijest putem SMS-a i e-mail adrese o trosatnom vremenskom intervalu za očekivano vrijeme dostave. Primatelj može odabrati jednu od 3 mogućnosti ponovne dostave. To su dostava na novu adresu, dostava u drugo vrijeme ili osobno preuzimanje u GLS depou te postoji mogućnost do 3 pokušaja isporuke paketa.

Kupac je dužan nakon isteka roka od 2 (dva) dana, od termina najavljene isporuke, obavijestiti prodavatelja o neisporuci pošiljke – robe. Pritom prodavatelj treba utvrditi razlog i poduzeti radnje u otklanjanju greške u isporuci.

Ako kupac (ili primatelj naveden u narudžbi) ne želi preuzeti pošiljku od dostavljača, pošiljku je dužan vratiti Prodavatelju uz podmirenje troškova povrata.

Trošak dostave obračunava se prema cjeniku dostavne službe koja nije u organizaciji Prodavatelja.

Dostava je besplatna na području Republike Hrvatske za narudžbe veće od 60,00 € (452,07 kn).

Fiksni trošak dostave za područje Republike Hrvatske iznosi 7,00 € ( prema tečaju konverzije 7,53450kn, 52,74kn). Obračunava se prilikom formiranja narudžbe u internet trgovini www.dev.crystalvision.com.hr.

Troškovi dostave za zemlje EU, u kojima Prodavatelj vrši prodaju svojih proizvoda putem internet trgovine, obračunat će se prema fiksnom trošku od 25 € ( prema tečaju konvezije 7,53450kn, 188,36kn).

Trošak dostave za zemlje izvan EU, u kojima Prodavatelj vrši prodaju svojih proizvoda putem internet trgovine, obračunat će se prema fiksnom trošku od 40 € ( prema tečaju konverzije 7,53450kn, 301,38kn). Iznos ne uključuje carinske troškove i ostale pristojbe propisane zakonom pojedine države.

POVRAT ROBE

Kupac ima pravo na povrat robe prodavatelju nakon dostave ukoliko mu je:
•    isporučena roba koju nije naručio
•    isporučena roba koja ima grešku ili vidljiva oštećenja, a rezultat su tvorničke ili proizvodne greške

Prodavatelj neće uvažiti oštećenja koja su uzrokovana nepravilnom uporabom artikla.

Eventualno uočeno oštećenje kupac ima obvezu prijaviti prodavatelju odmah po primitku dostave, najkasnije u roku od 24 h.

Prodavatelj će odobriti povrat robe ili storniranje narudžbe nakon prijema opravdane reklamacije u pisanom obliku (elektronička pošta, telefaks). Kupac je u tom slučaju dužan osobno ili poštom dostaviti firmi DE TEMPORE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284/6, 10 000 Zagreb.
•    reklamaciju
•    dobivenu robu,
•    potpisanu dostavnicu o prijemu te robe i
•    odgovarajući račun koji je primio.

U dogovoru s kupcem roba se zamjenjuje ispravnom, trošak povrata robe kupac snosi sam.

Adresa elektroničke pošte: marketing@detempore.hr

ZAMJENA PROIZVODA

Pravo na zamjenu proizvoda
Pravo na zamjenu proizvoda imaju svi kupci na sve artikle. Zamjenu morate zatražiti u roku od 14 radnih dana od primitka paketa.

Rok za zamjenu proizvoda
Zamjenu morate zatražiti u roku od 14 dana od primitka paketa.

Zamjena kupljenog proizvoda za skuplji
Kupljeni proizvod moguće je zamijeniti za neki skuplji.
Kontaktirajte naše osoblje putem maila marketing@detempore.hr  i oni će Vam dati upute za izvršenje uplate razlike između dva iznosa.

Zamjena kupljenog proizvoda za jeftiniji uz povrat razlike novca
Kupljeni proizvod moguće je zamijeniti za jeftiniji. Kupcu će preostali iznos biti vraćen na isti način na koji je i izvršena sama uplata.

Trošak dostave u slučaju zamjene, kupac snosi sam.

Ukoliko potrošač u zakonskom roku isporučeni proizvod želi opravdano vratiti u zamjenu za novac, a prema odluci DE TEMPORE, vratit će mu se iznos naručenog proizvoda, dok će trošak povrata i trošarina u oba smjera biti na teret kupca.

ONLINE KUPOVINA – TRENUTAK ZAKLJUČIVANJA UGOVORA NA DALJINU

Ovi Uvjeti su sastavni dio zaključenog Ugovora između Trgovca i Potrošača.

Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada je Potrošač zaprimio potvrdu primitka narudžbe dok se smatra ispunjenim u trenutku kad je Potrošač platio proizvod.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Trgovac je dužan Potrošaču omogućiti podnošenje Prigovora kojim Potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge.

Potrošač može podnijeti Prigovor u pisanom obliku te će mu bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog Prigovora.

Prigovor se može podnijeti putem pošte na adresu ili putem elektroničke pošte na adresu:

De tempore d.o.o.

Ulica grada vukovara 284/6, 10 000 Zagreb

detempore@detempore.hr u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda.

Na zaprimljeni prigovor DE TEMPORE će dostavit pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

Ovisno o prigovoru De Tempore će Potrošača obavijestiti o sljedećem:

– može li se proizvod zamijeniti za novi

– može li se za proizvod vratiti novac

– te drugim informacijama vezano za vaš prigovor.

Ukoliko Potrošač u zakonskom roku utvrdi da mu je isporučen proizvod koji nije naručen, proizvod kojemu je istekao rok trajanja i/ili proizvod s nedostatkom, DE TEMPORE se obvezuje zamijeniti proizvod o vlastitom trošku ili ukoliko to nije moguće ili nije moguće u zakonskom roku izvršit će  povrat uplaćenog iznosa Potrošaču, najkasnije u roku od 14 dana od dana nakon što mu proizvod u originalnoj ambalaži bude vraćen. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu.

Ukoliko prilikom preuzimanja Proizvoda Potrošač utvrdi da je ambalaža oštećena, DE TEMPORE u tom slučaju obavještava Potrošača da ne preuzima proizvod, nego da dostavljaču skrene pažnju na oštećenje ambalaže i zatraži da proizvod vrati. U tom slučaju DE TEMPORE će zamijeniti oštećen proizvod o vlastitom trošku ili će izvršiti povrat uplaćenog iznosa Potrošaču najkasnije u roku od 14 dana nakon što mu proizvod bude vraćen. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu.

Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti OVDJE.

Ako Potrošač ne prijavi oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je Potrošač preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.

Ukoliko oštećenje na proizvodu Potrošač utvrdi nakon skidanja ambalaže, potrebno je sačuvati originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirati DE TEMPORE.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koji je predmet ugovora predan u posjed.

Da bi Potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem nedvosmislene izjave kojim Potrošač izražava svoju volju da raskida ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzima se OVDJE.

Potrošač može obrazac za jednostrani raskid ugovora ili izjavu  poslati putem pošte na adresu sjedišta Trgovaca, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte DETEMPORE@DETEMPORE.HR u kojoj će Potrošač navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Trgovac će dostavit Potrošaču, bez odgađanja, na elektroničku poštu ukoliko je obavijest o raskidu Potrošač poslao elektroničkom poštom.

Ako Potrošač jednostrano raskine ovaj Ugovor, Trgovac će izvršiti povrat novca koji je primio od Potrošača, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili potrošačevu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu.

Povrat novca Trgovac može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena Trgovcu.

Potrošač vraća robu Trgovcu na adresu Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb putem pružatelja poštanskih usluga bez  nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Potrošač  uputio društvu Trgovcu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da je Potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Trgovcu, odnosno osobi koju je Trgovac ovlastio za primanje robe.

Roba koja se vraća mora biti neoštećena u originalnoj ambalaži, dostavljena zajedno s fiskalnim računom.

Troškove povrata robe snosi Potrošač.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

U slučaju da je roba koju Potrošač vraća oštećena, da nije u originalnoj ambalaži i da nije za daljnju prodaju Trgovac nije obvezan prihvatiti povrat takve robe.

U slučaju da je robi rukovanjem Potrošača umanjena vrijednost, Trgovac ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća Potrošaču.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

U smislu ovih Uvjeta DE TEMPORE ističe da pojam robe ima isto značenje pojmu proizvoda.

ALTERNATIVNO  RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16, 32/19), koji uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupoprodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu DE TEMPORE predlaže rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, kao što su
– Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2,  www.hgk.hr
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr
– Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1,
hup@hup.hr.

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Regulativom Europske unije od 15. veljače. 2016. godine sporove vezane uz online kupnju diljem cijele EU moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem poveznice:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Europskom platformom možete se koristiti kako biste pronašli najbolje rješenje za svoj problem u vezi s kupnjom, izravno razgovarali s trgovcem o svojem problemu ili se dogovorili o tijelu za rješavanje sporova koje će riješiti vaš slučaj.

Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je Sud u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

U Zagrebu, 02.03.2020.